TÜZÜK
MADDE 1 – DERNEĞİN ADI: Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Stajyerleri Derneği’dir
MERKEZİ: İSTANBUL’dur.
GENEL HÜKÜMLER
DERNEĞİM KURULUŞ AMACI VE NİTELİĞİ
MADDE 2 - Gümrük Müşavir Yardımcıları Derneği, Gümrük Kanunları ve Gümrük Yönetmeliği
ile hak sorumlulukları belirlenen meslek mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki
faaliyetlerini kolaylaştırmak, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde
dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, mesleki disiplini, saygınlığı ve ahlakı korumak
maksadıyla kurulmuş bir mesleki teşekküldür.
Dernek şube, federasyon veya konfederasyon açabilir ve üye olabilirler.
MADDE 3 – Bu tüzükte geçen;
a) Müsteşarlık deyimi Gümrük Müsteşarlığını,
b) İdare deyimi Başmüdürlüğe bağlı gümrük birimlerini,
c) Kanun deyimi, 4458 sayılı Gümrük Kanununu,
d) Yönetmelik deyimi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre çıkarılan Gümrük Yönetmeliğini ifade
eder.
ÜYE OLMA ŞEKLİ
MADDE 4 – Derneğin üyeleri Gümrük Kanunu’nun 227.maddesini 3.fıkrası doğrultusunda
Gümrük Müsteşarlığı tarafından Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesi verilen Gümrük Müşavir
yardımcıları ile Gümrükler Kanununun 227.maddesinin 1.fıkrasının g. bendinde belirtilen
Stajyerlerdir. Ayrıca üyeler sonrada Gümrük Müşavirliği’ni kazansalar da üyeliklerine devam
ederler.
ÜYELERİN DERNEKTEN ÇIKARILMASINI GEREKTİREN HALLER
MADDE 5 – Aşağıda yazılı hallerde Gümrük Müşavir Yardımcısının veya stajyerlerin dernekten
kaydı silinir ve ilişiği kesilir.
a) Gümrük Müşavir Yardımcılığı izin belgesinin iptali,
b) Gümrük Müşavir Yardımcısının meslekten isteği ile ayrılması
c) Stajyerlerin mesleki sınavlarda başarısız olmaları
d) Üyenin yazılı talebi
e) Aidatlarının iki ihtara rağmen yatırmamak
GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILARININ TANIMI VE GÖREVİ
MADDE 6 – Mal sahipleri veya Gümrük Yönetmeliğinin 696.maddesinde belirtilen kişiler
tarafından imzalanan beyannameler ile bu beyannameler kapsamı eşya ve söz konusu eşyanın beyan
edildiği gümrük rejimine ilişkin hükümlerin uygulanması için gerekli belgeleri verebilirler,
vekaletleri olmak kaydıyla muayenelerde hazır bulunabilirler, gümrük işlemleri bitmiş eşyayı geçici
depolama yeri veya antrepolardan çıkarabilirler ve eşyanın incelenmesine yönelik her türlü işlemde
hazır bulunabilirler.
Gümrük Müşavir Yardımcılarının fiil ve hareketlerinden doğacak mali sorumluluk Gümrük
Müşavirlerine aittir.
MADDE 7 – Gümrük Kanunun 227.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendinde belirtilen Stajyerler
gümrük müşavirliği bürosunda yürütülen işlemleri izler.
İDARİ HÜKÜMLER
ÇALIŞMA YERİ BİLDİRME MÜKELLEFİYETİ
MADDE 8 – Her Gümrük Yardımcısı ve Stajyeri, Derneğe kayıt olduğu tarihte çalışma yerlerinin
adres ve telefonlarını, sosyal sigorta numaraları varsa GSM ve e-maillerini, çalışma adreslerinin
değişmesi halinde de yeni adresini en geç 15 gün içinde, yazılı olarak derneğe iletmelidirler.
DERNEK ORGANLARI
MADDE 9 – Derneğin organları
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetim Kurulu,
GENEL KURUL TOPLANTILARI
MADDE 10 – Genel kurul, derneğin en yetkili karar organıdır derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin
yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 2 yılda bir MART ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve
saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh
hukuk hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
GENEL KURUL TOPLANTILARINA ÇAĞRI USULÜ
MADDE 11 – Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin
listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati,
yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle
toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci
toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki
süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum
geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak
üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması
zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel
kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
ÜYELERİN GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILMASI
MADDE 12 – Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı buluna tüm Gümrük Müşaviri
Yardımcıları ve Stajyerler gerek olağan gerekse olağanüstü Genel kurulda oy kullanma hakkına
sahiptir.
TOPLANTI YERİ
MADDE 13 – Genel Kurul Toplantıları, Dernek Merkezinin bulunduğu ilde yapılır.
TOPLANTI YETER SAYISI
MADDE 14 – Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin
üçte ikisinin katılması ile toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi
halinde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek
Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR
MADDE 15 – Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yazılı maddeler görüşülür. Ancak,
toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenilen
konuların da gündeme alınması zorunludur. Toplantıda kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile
verilir.
MADDE 16 - GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
a) Dernek organlarının seçilmesi,
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e) Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların
görevden alınması,
f) Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan
itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
g) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların
satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
h) Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip
aynen veya değiştirilerek onaylanması,
i) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek
ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere
verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
j) Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
k) Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili
işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
l) Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak
katılması veya ayrılması,
m) Derneğin vakıf kurması,
n) Derneğin fesih edilmesi,
o) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
p) Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi
ve yetkilerin kullanılması,
r) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
OYLAMA USÜLÜ
MADDE 17 – Genel Kurulda Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi gizli oy açık tasnif
esaslarına göre yapılır. Eşit oy alanlar arasında kura çekilir.
Oylar, oy verenin kimliğinin tespit edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin
imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar üzerinde Dernek mührü bulunan ve oy verme sırasından
Sandık Kurulu Başkanı tarafından verilecek mühürlü zarfa konulmak suretiyle kullanılır.
Seçim süresinin, sonunda seçim sonuçları tutanakta tespit edilir. Sandık Kurulu Başkanı ve üyeleri
tarafından imzalanır. Birden fazla Sandık Kurulu bulunması halinde tutanaklar Divan Başkanlığınca
birleştirilir ve sonuçlar ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte
üç ay süre ile saklanmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına tevdi edilir.
YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ
MADDE 18 – Yönetim Kurulu 11 Asil ve 11 Yedek üyeden oluşur ve genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan,
başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye
tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye
tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel
kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yönetim
Kurulu üyelerinden en fazla üçü Stajyerlerden seçilebilir. Yönetim Kurulu Başkanı ve yardımcısının
Gümrük Müşavir Yardımcısı olması zorunludur.
ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
MADDE – 19 – Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde Dernek Başkanı tarafından
Yönetim ve Denetleme Kurulları asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve
tarihleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki İdare Amirliğine yazı
ile bildirilir.
DERNEK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 20 – Derneği bütün resmi dairelerde ve üçüncü şahıslara karşı Dernek Başkanı temsil
eder.
Derneğe karşı veya Dernekçe açılan davalarda Dernek Başkanı davacı veya davalı olarak bizzat
veya temsilen bulunur.
Başkan, bu yetkilerinin bir kısmının veya tamamını Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçına
verebilir. Başkanın bulunmadığı toplantıya başkan vekillerinden biri Başkanlık eder.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 21 – Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü
Kişiye yetki vermek,
b) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak
genel kurula sunmak,
c) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
d) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları
satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni
haklar tesis ettirmek,
e) Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
f) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
g) Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
h) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını
açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
i) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
j) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
k) Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
l) Derneğin değişik konularındaki çalışma programlarının hazırlanması ve uygulanmasında
danışman olarak yeteri kadar üyeyi yardımcı olarak seçmek ve değişik konular için gerekli
komisyonları kurmak,
m) Dernek personelinin kanunen tabi oldukları veya olacakları sigorta veya sosyal kurumlarla olan
ilişkilerini düzenlemek,
n) Dernek personelini tayin etmek ve işten çıkarmak,
o) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
MADDE – 22 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2/3 nün çoğunluğu ile toplanır ve gündeminde bulunan
maddeleri görüşüp karara bağlar. Yönetim kurulu toplantılarına aksine bir karar verilmedikçe kurul
üyelerinden başka kimse katılamaz. Geçerli mazereti olmadan üst üste üç toplantıya gelmeyen
üyenin Yönetim Kurulu Üyeliği düşer.
DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
MADDE – 23 – Denetleme Kurulu Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Stajyerleri Dernek üyeleri
arasından 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Denetleme
Kurulunun başlıca görevleri şunlardır.
a) Genel Kurul Tarafından alınan kararların Yönetim Kurulunca yerine getirilip getirilmediğini
araştırmak,
b) Dernek işlerinin mevzuat ve Tüzük esasları doğrultusunda yürütülüp yürütülmediğini kontrol
etmek,
c) Dernek işlem, hesap ve defterlerini her zaman her halde bir yılı geçmeyen aralıklarla kontrol
etmek,
d) Derneğin bir yıllık işlem ve hesapları hakkında Genel Kurula Rapor vermek,
e) Lüzumunda Genel Kurulu Olağanüstü Toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu her türlü defter, kayıt ve dosyalarını Denetleme Kurulu üyelerine göstermek
zorundadır.
DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ
MADDE: 24- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim
yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim
kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi Gerçekleştirilir. Genel kurul
veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına
denetim yaptırabilir.
DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
MADDE 25- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması
halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı
konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir
kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte
yapılamaz.
MALİ HÜKÜMLER
MADDE – 26 – Derneğin bütün geliri Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış Sayman ve
Veznedar tarafından imzalanmış makbuzlar karşılığında günü gününe vezneye teslim ve irad
kaydolunur. Bu makbuzlar dip koçanlıdır. Cilt ve varak numaraları ihtiva eder. Mühürlü olarak
kullanılması zorunludur.
DERNEĞİN GİDERLERİ
MADDE – 27 – Derneğin Giderleri Şunlardır.
a) Derneğin normal faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli giderler,
b) Personel giderleri,
c) Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Stajyerlerin çalışma mekânlarının iyileştirilmesi için yapılacak
giderler,
d) Çeşitli giderler,
e) Yardımlar.
GİDERLERİN KAYDI
MADDE – 28 – Derneğin bütün giderleri hukuki kıymeti haiz olan fatura ve benzeri belgeler
karşılığında yapılır. Müsbit evrakı bulunmayan giderler kabul olunmaz.
DERNEĞİN GELİRLERİ
MADDE – 29 – Derneğin Gelirleri Şunlardır:
a) Giriş aidatlarından elde edilen gelirler, (Giriş aidatı 25 TL dir)
b) Üye aidatı (Yıllık üye aidatı 50 TL dir) Genel Kurul tarafından belirlenir ve üyelerden yıllık
olarak alınır.
c) Bağış ve Yardımlar,
d) Düzenlenecek balo ve eğlence gelirleri,
e) Mesleki basılı evrak, dergi, cd gibi yayınların satışından elde edilen gelirler,
f) Sair gelirler.
DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER
MADDE 30-Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler
Yönetmeliğinin 31 Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden
başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin
altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter
tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
TUTULACAK DEFTERLER
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların
altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri
bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.
Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya
giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya
verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak
bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve
iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
MADDE – 31 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılır.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3
çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci
toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları
üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan
üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
DERNEĞİN FESİHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
MADDE 32- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih
konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.
Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam
sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma
hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
TASFİYE ŞEKLİ:
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim
kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının
alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi
içinde bütün işlemlerde dernek adının başında “Tasfiye Halinde” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan
sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler.
İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları
ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye
işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek
alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil
edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen
yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki
amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare
amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye
kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki
idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla
görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma
süresi beş yıldır.
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
MADDE 33- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu
Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler
hakkındaki hükümleri uygulanır.